Nederlanders positief over gasloos wonen

Nederland staat al heel lang bekend als een ‘aardgasland’. Door de klimaatdiscussie en de toenemende onzekerheid over het aardgas moet dit veranderen. Nederland maakt zich klaar voor een goed afscheidsplan voor aardgas.

Toekomst zonder aardgas

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) wilde graag de mening van de bevolking weten nu er steeds meer aandacht is voor een toekomst zonder aardgas. In opdracht van de NVDE deed PanelWizard onderzoek onder ruim duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder. Uit dit onderzoek blijkt dat er weinig weerstand is voor huizen zonder gasaansluiting.  Van de Nederlanders is tweederde (zeer) positief over duurzamer verwarmen en koken tegen dezelfde kosten. Slecht 8.7% ziet gasloos wonen in de toekomst niet zitten.

Grote alternatieven blijven uit

Het overstappen van aardgas naar meer duurzamere alternatieve is niet de enige manier voor energiebesparing en een beter milieu. Tweederde van de Nederlanders geeft zelf al aan meer te kunnen doen om zelf energie te besparen. Alleen blijft het vaak bij de kleine veranderingen zoals het vervangen van gloeilampen door LED-verlichting, korter douchen en het uitschakelen van de verwarming als niemand thuis is. Grote maatregelen als isolatie, warmtepomp of zonneboiler blijven vaak uit doordat het als te duur en te veel gedoe bevonden wordt. Daarnaast weten mensen niet altijd welke maatregel nu het beste is om te nemen.

Maak alternatieven aantrekkelijker

De belangrijkste reden voor de ondervraagden die positief tegenover een toekomst zonder gas staan, is dat dit beter is voor het milieu. Ook de eindigheid van de gasvoorraad wordt door veel mensen genoemd als reden.  Bij de tegenstanders speelt vooral het koken op gas een grote rol. Praktische zaken over hoe dat moet een huis zonder gas en wat dat kost zorgt nog voor vragen bij de twijfelaars. De NVDE vindt dan ook dat de overheid en gemeenten de regie moeten nemen: schaf de aansluitplicht voor aardgas af; voer samen met andere lokale belanghebbenden lokaal het beste alternatief voor aardgas uit; maak duurzame keuzes financieel aantrekkelijker. Dit kan voor een snellere overgang zorgen naar meer duurzamere alternatieven.

Overheid moet regie nemen

Er is dus nog veel te winnen voor mogelijkheden om zelf duurzame warmte op te wekken. Door de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) probeert de overheid deze overgang al te stimuleren en extra aantrekkelijk te maken. Dat Nederland radicaal van energiebron kan wisselen is al een keer aangetoond. De overgang van kolenkachels naar gasverwarming kwam, met een strakke regie van de overheid, binnen 10 jaar tot stand. Dat is ook nu nodig, vindt de NVDE. Het onderzoek laat zien dat hier draagvlak voor is maar dat je die opdracht niet alleen bij bewoners zelf kunt leggen.

Bron: Hier Opgewekt

Transitie naar een CO2-arm Nederland is definitief ingezet

Als de ontwikkeling in de periode 2013 en 2023 doorzet, groeien we in een geleidelijk tempo toe naar een CO2-arme economie in 2050. Dit gaf minister Kamp aan tijdens de presentatie van de Energieagenda.  Het kabinet wil dat Nederland in 2050 nog maar nauwelijks CO2 uitstoot.

In 2013 is met 47 partijen het Energieakkoord gesloten. Deze afspraken lopen tot 2023.  In de Energieagenda staan de plannen beschreven hoe in Nederland in 2050 nauwelijks nog CO2 wordt uitgestoten. Minister Kamp: ‘De transitie naar een CO2-arme energievoorziening is definitief ingezet, er is geen weg terug. Met de Energieagenda beschrijven we het einddoel dat we moeten bereiken in 2050 en de route daarnaartoe.’ Het is daarbij van groot belang dat de investeringen die in Nederland gedaan worden passen bij een CO2-arme energievoorziening. Op deze manier benutten we de economische kansen die de energietransitie met zich meebrengt.

Pakket aan maatregelen

Het kabinet zet in op het terugbrengen van de energievraag door middel van energiebesparing en het terugdringen van het gebruik van aardgas door het stimuleren van duurzaam opgewekte elektriciteit en duurzame warmte. Een breed pakket aan maatregelen wordt ingezet om dit te bereiken. Zo wordt gekeken hoe we verwarming van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen kunnen verduurzamen. Nu nog wordt 30 % van de gebruikte energie in Nederland hiervoor gebruikt Een belangrijke besparing is bijvoorbeeld te behalen door het laten vervallen van de wettelijke verplichting voor aansluiting van huizen en gebouwen op het gasnetwerk. Ook worden er niet meer automatisch nieuwe gasnetten aangelegd voor nieuwbouwwijken. En ook de bron van energie gaan we verder verduurzamen: stroomopwekking van windmolens op zee is succesvol en zal de komende jaren verder worden uitgebreid, ook met windparken die verder uit de kust liggen.

Duurzamer vervoer

Het aantal volledig elektrische auto’s en auto’s op waterstof zal verder toenemen en het is de ambitie vanaf 2035 alleen duurzame auto’s in Nederland te verkopen. De spoorsector zal volledig overschakelen op groene stroom. Vanaf 2025 maken nieuwe OV-bussen gebruik van hernieuwbare energie of biobrandstof. Om het fietsen aantrekkelijker te maken komen er meer veilige fietsverbindingen en een extra impuls voor fietsenstallingen in steden. Het wegtransport zal moeten overschakelen van fossiele naar biobrandstoffen en zuinigere motoren. Ook de luchtvaart zal moeten overgaan op CO2-arme brandstoffen en zal efficiënter moeten vliegen. Daarnaast blijft de overheid de energiebesparing door de industrie krachtig stimuleren. Productieprocessen moeten veranderen zodat er minder CO2 wordt uitgestoten. De CO2 die toch nog wordt geproduceerd kan worden opgeslagen in lege aardgasvelden in de Noordzee.

Samenwerking belangrijk

Minister Kamp: ‘Er is een goede start gemaakt, maar er liggen nog grote uitdagingen voor ons. De energietransitie is alleen te realiseren als burgers, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en alle overheden hieraan bijdragen en samenwerken.’ Naar de kosten die gemoeid zijn met de energietransitie wordt nog onderzoek gedaan. Uitgangspunt is wel dat de energietransitie betaalbaar blijft voor burgers en bedrijven.

Solar Solutions

Solar Solutions is op 22 en 23 maart 2017 alweer toe aan haar vierde editie. De enige op zichzelf staande Nederlandse zonne-energiebeurs kent een beursconcept 2.0; gericht op netwerken, sales, workshops en trainingen. De vijfde editie belooft opnieuw een maatje groter te worden en de organisatie streeft een forse groei in bezoekersaantallen na. Solar Magazine is opnieuw hoofdmediapartner van deze vakbeurs.
Kijk voor meer informatie op de website van het evenement.

SDE+-subsidie toegekend: Zeeland krijgt zonnepark van 50 megawattpiek 22-12-2016

Solarpark Zeeland en ib vogt melden dat Solarpark Scaldia, het grootste zonne-energie park van Nederland, er definitief komt. Het een en ander is nu officieel doordat er SDE+-subsidie toegekend is aan het zonnepark.

(foto: Solarpark Zeeland)

Met dit project is een investering van circa 40 miljoen euro gemoeid. Hans Hoven, directeur van Solarpark Zeeland het bedrijf dat het zonnepark ontwikkelde en Carl von Braun, directeur van ib vogt, hebben de overeenkomst voor de bouw en exploitatie van het project ondertekend. Het park wordt gebouwd met de zonnepanelen in een oost-westopstelling. ib vogt start met de aanleg van het park zodra vaststaat wanneer de stroomaansluiting voor het park gerealiseerd kan worden. De  bouwwerkzaamheden beginnen naar verwachting in het voorjaar van 2017 en ib vogt heeft als doel voor het einde van het jaar de eerste zonne-energie te kunnen leveren.

Begin november werd al duidelijk dat Hans Hoven, de initiatiefnemer van het destijds nog in aanbouw zijnde en 116.334 zonnepanelen tellende zonnepark in Delfzijl, SDE+-subsidie had aangevraagd voor het zonnepark van 50 megawattpiek (red. goed voor circa 140.000 zonnepanelen) in Zeeland. Het zonnepark, dat de naam Solarpark Scaldia bedraagt, moet in de vorm van 4 afzonderlijke stroken gerealiseerd worden rond industriegebied Vlissingen-Oost. Het verkrijgen van SDE+subsidie was cruciaal voor het doorgaan van het bouw van het park. Hoven vroeg in de derde fase van de najaarsronde van de SDE+-regeling subsidie aan. Daarmee liep de ondernemer het risico de subsidie mis te lopen, omdat de regeling al in de tweede fase overtekend was. Hoeveel zonnestroomprojecten in totaal subsidie hebben gekregen is overigens nog niet bekend.

De omgevingsvergunning voor het zonnepark is al door gemeente Borsele afgegeven. Enkel de toekenning van subsidie voor het 43 hectare tellende zonnepark was daarmee nog een sta in de weg.

De Europese Unie heeft bekendgemaakt voornemens te zijn de importheffingen op zonnepanelen en zonnecellen uit China met 2 jaar te verlengen.

 

 

(foto: Stock)

De Europese Unie startte eind vorig jaar een hernieuwd onderzoek naar dumping van zonnepanelen uit China,  waardoor de importheffingen tot minimaal het eerste kwartaal van 2017 van kracht zouden blijven. Naar het zich laat aanzien zullen de importheffingen nu tot ten minste maart 2019 van kracht blijven. Bovendien wil de Europese Unie de wijze waarop de maatregelen zijn ingericht onderzoeken; dit om onder meer de hoeveelheid bureaucratie te verminderen.

De 2 onderzoeken die de Europese Unie de afgelopen maanden heeft uitgevoerd, hebben antwoord gegeven op de vraag of het schrappen van antidumping- en antisubsidiemaatregelen zal leiden tot ‘een voortzetting of herhaling van de schade aan de Europese solar industrie die door de Chinese solar industrie veroorzaakt is’. In zijn voorlopige bevindingen van deze onderzoeken concludeert de Europese Unie nu dus dat de importheffingen en de minimumimportprijs nog 2 jaar langer van kracht moeten blijven.

SolarPower Europe – dat haar leden inmiddels heeft geïnformeerd over het voornemen van de Europese Unie – werkt aan een reactie op het aankomende besluit van de Europese Unie. Tot 6 januari 2017 is SolarPower Europe net als alle andere bedrijven in staat hun bezwaren kenbaar te maken tegenover het voorgenomen besluit van de Europese Unie.

34 Europese brancheverenigingen en belangenbehartigers – waaronder UNETO-VNI –die actief zijn in het veld van zonne-energie en duurzame energie riepen de Europese Unie afgelopen zomer nog op de importheffingen op Chinese pv-producten per direct te beëindigen.

Het voornaamste wapenfeit van het kalenderjaar 2016 van de Europese Unie was tot op heden het invoeren van importheffingen voor Maleisische en Taiwanese bedrijven die Chinese zonnepanelen en -cellen omleiden. Daarbij ging het om anti-dumping- (tot 53,4 procent) en anti-subsidiemaatregelen (tot 11,5 procent), oftewel importheffingen.

Lees ook:

Lees alles over de importheffingen in het importheffingendossier van Solar Magazine.

WIRSOL rondt zonnepark Delfzijl af: ‘Pijplijn van 300 megawattpiek zonneparken’

In januari wordt Nederlands grootste zonnepark aan het elektriciteitsnet gekoppeld. De bouw van het 116.334 zonnepanelen tellende zonnepark in het havengebied van Delfzijl is afgerond.

(foto: WIRSOL)

Momenteel vinden er volop ‘test runs’ plaats. De redactie van Solar Magazine sprak voor de december-editie van het tijdschrift met Peter Vest, directeur van het Duitse Wirsol, het bedrijf dat het zonnepark gebouwd heeft.

‘In Nederland hopen wij in de komende jaren ieder jaar een project zoals in Delfzijl te realiseren’, stelt Vest in het interview. ‘Gemiddeld met een vermogen van 30 tot 60 megawattpiek, maar ook een zonnepark van 10 megawattpiek kunnen wij bouwen. In totaal is er een pijplijn van 300 megawattpiek.’

Lees hier het volledige artikel over het zonnepark in Delfzijl en het interview met Vest hier in de december 2016-editie van Solar Magazine.

Motie voor behoud of verbetering salderingsregeling aangenomen

De motie van Jan Vos (PvdA) en Liesbeth Van Tongeren (GroenLinks) om de salderingsregeling te continueren of te verbeteren -op basis van de evaluatie van de salderingsregeling die momenteel gaande is- is aangenomen.

Energieakkoord

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder VVD, D66, SP, SGP stemden voor de motie. Hiermee wordt minister Kamp door de Tweede Kamer opgeroepen om de salderingsregeling in zijn huidige vorm te continueren of te verbeteren gedurende de periode van het Energieakkoord. Het Energieakkoord duurt zoals bekend tot en met het jaar 2023. De oorspronkelijke motie werd afgelopen week door Minister Kamp nog afgeraden tijdens het Algemeen Overleg Economische Zaken. Kamp wilde eerst de evaluatie van de salderingsregeling afwachten.

Tweede Kamer

Gewijzigde motie aangenomen

Nu is, na een wijziging in de motie, deze dan toch aangenomen door een meerderheid van de Tweede Kamer. De exacte tekst van de nu aangenomen motie luidt: ‘Overwegende dat steeds meer mensen zonnepanelen op hun huis willen, overwegende dat er nu heel veel onzekerheid bestaat rond de salderingsregeling van zon PV, verzoekt de Kamer de regering om de salderingsregeling voor zonne-energie te continueren of te verbeteren op basis van de evaluatie, en daarmee burgers, net zoals bedrijven, gedurende de periode van het Energieakkoord investeringszekerheid te bieden.’

Evaluatie salderingsregeling

Eerder dit jaar riep Kamerlid Liesbeth van Tongeren minister Kamp al op de salderingsregeling dit jaar te evalueren. Deze oproep werd door de Tweede Kamer verworpen doordat onder meer de PvdA en de VVD tegenstemden. Minister Kamp startte tegen de verwachting in afgelopen oktober deze evaluatie van de salderingsregeling. Hij is van plan de evaluatie dit jaar te voltooien en de minister stuurt het evaluatierapport nog voor het Kerstreces naar de Tweede Kamer.

Bron:Solar Magazine