Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zon voor jou.nu

Inhoud

Artikel 1 Algemeen 1

Artikel 2 Overeenkomst en levering; Annulering 1

Artikel 3 Prijs 2

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud 3

Artikel 5 Installatie 3

Artikel 6 Garanties 4

Artikel 7 Intellectueel eigendom 5

Artikel 8 aansprakelijkheid 5

Artikel 9 Overmacht 5

Artikel 10 Beëindiging en ontbinding 6

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 6

Artikel 1 Algemeen

1.1 Wat er in deze algemene voorwaarden worden verstaan:

 • Diensten: Door of namens Zon voor jou te verlenen diensten met betrekking tot de installatie, ontwerp of inspectie of opleiding betrekking hebbende op zonnesystemen en aanverwante diensten.
 • Installateur: Het installatiebedrijf dat Zon voor jou inschakelt voor de levering en installatie van zonne-energiesystemen.
 • Klant: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die producten en of diensten afneemt van Zon voor jou
 • Offerte: De door Zon voor jou uitgebrachte offerte voor de levering van een dienst of een product.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Zon voor jou en de klant voor de levering van producten en/of een diensten met de daartoe bijbehorende bijlages en deze algemene voorwaarden
 • Prijs: De prijs en de overige vergoedingen voor producten en/of diensten die de klant aan Zon voor jou verschuldigd is zoals deze is gespecificeerd in de offerte.
 • Producten: De zonnepanelen, de omvormer, alsmede alle andere hardware componenten en materialen benodigd voor het samenstellen van een werkend zonne-energie opwekking systeem voor elektriciteit doormiddel van zon- c.q. zichtbaar licht. Tevens al het verstrekte lesmateriaal en de inspectie adviezen.
 • Zon voor jou: Zon voor jou is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59312963

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten met Zon voor jou. Deze algemene voorwaarden zijn tevens te lezen op de website: www.zonvoorjou.nu In het geval van afwijkingen tussen het bepaalde in deze voorwaarden en het bepaalde in de offerte prevaleert het bepaalde in de offerte.

1.3 Zon voor jou behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Algemene voorwaarden te wijzigen c.q. aan te vullen. De klant zal van dergelijke wijziging op de hoogte worden gesteld, waarna de gewijzigde algemene voorwaarden deel zullen uitmaken van de overeenkomst.

1.4 In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door de bevoegde rechter nietig verklaard wordt, zullen de overige voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 Overeenkomst en levering; Annulering

2.1 Een offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij er een andere termijn is vermeld in de offerte. Tot het moment dat de offerte is ondertekend door de klant heeft Zon voor jou het recht de offerte in te trekken of te wijzigen.

2.2 Door ondertekening van de offerte door de klant ontstaat er een bindende overeenkomst. De ondertekening van de offerte door de klant houdt tevens in dat klant instaat voor de constructie van het dak zoals is bepaald in artikel 5.6 en voor het verkrijgen van c.q. een bouwvergunning zoals omschreven in punt 5.7

2.3 Levering van producten (lees; hardware zoals zonnepanelen, omvormers, schakelapparatuur, etc.) geschiedt nadat de betaling van de hardware heeft plaatsgevonden of er een bewijs van betaling is overhandigd aan de medewerker van Zon voor jou, tenzij anders is aangeven op de offerte. Voor de geleverde diensten geldt een betalingstermijn van max. 14 dagen aan Zon voor jou na ontvangst van de factuur. Indien een wijziging of een verandering in de scope van de opdracht een vertraging van levering tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig aangepast. Bij niet tijdige levering door Zon voor jou in gebreke worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering  dient te worden geboden.

2.4 De leveringstermijn wordt steeds verlengd met de tijd dat de vertraging in de levering optreedt doordat de levering bij de klant niet kan plaatsvinden door aan de klant toe te rekenen omstandigheden, daaronder begrepen (indien overeengekomen) het niet ter beschikking hebben van voldoende opslagruimte voor de producten  of het niet aanwezig zijn op de overeengekomen datum van de installatieafspraak.

2.5 Indien de klant niet aanwezig is op een overeengekomen datum van aflevering of op een installatieafspraak, is de klant aan Zon voor jou kosten verschuldigd. Dit tot een maximum van 10% van de overeengekomen aanneemsom.

2.6 De levering van hardware kan in gedeelten plaatsvinden.

2.7 Zon voor jou zal in beginsel de producten leveren die met de klant zijn overeengekomen. Indien het product niet meer leverbaar is of om technologische redenen vernieuwd is, is Zon voor jou te allen tijde gerechtigd om andere, technische gelijkwaardige, dan wel nieuwere versies van producten te leveren, wanneer dit om praktische of commerciële redenen redelijkerwijs niet anders van Zon voor jou mag worden verwacht. Afwijkingen in (specificaties van) de geleverde producten c.q. goederen ten opzichte van wat in de offerte is opgenomen, leveren geen grond tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst op.

2.8 Het risico van verlies of beschadiging van het product gaat over op de klant op het moment van aflevering. De aflevering vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in de offerte, of op de wijze zoals nadien is overeengekomen tussen klant en Zon voor jou.

2.9 Indien na ondertekening door de klant van de offerte:

a. blijkt dat de conditie van (het dak van) het onroerend goed waar de producten worden geïnstalleerd, niet toereikend is; of
b. blijkt dat de bouwvergunning bedoeld in artikel
5.7 (indien vereist) niet zal worden verleend, dan is de klant niettemin gebonden aan de overeenkomst, doch heeft Zon voor jou, indien en voor zover zij niet met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, de mogelijkheid om, uit coulance-overwegingen, de klant geheel of gedeeltelijk vrij te stellen om de overeenkomst na te komen, dan wel de klant gedeeltelijk of geheel vrij te stellen van de verplichting om de in artikel 5.8 genoemde boetes te betalen.

Artikel 3 Prijs

3.1 De klant is aan Zon voor jou de prijs verschuldigd zoals is gespecificeerd in de offerte. Kennelijke fouten in de prijsopgave, evidente onjuistheden, kunnen na totstandkoming van de overeenkomst door Zon voor jou worden gecorrigeerd.

3.2 Indien na de datum van de offerte een of meer factoren in de kostprijs van de PV panelen een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit door onvoorziene omstandigheden, is Zon voor jou gerechtigd de prijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke verhoging geeft de klant niet het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3.3 Tenzij anders is overeengekomen, is de prijs door de klant verschuldigd in een keer vooraf of in twee termijnen zoals gespecificeerd in de offerte.
Betalingen dien binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
3.4 In het geval een klant zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de klant – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Zon voor jou onverminderd de overige haar toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening van het openstaande bedrag.

3.5 Indien Zon voor jou na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen, is de klant buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de klant verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,=
Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van het factuurbedrag worden opgeschort.

3.6 De klant heeft nimmer het recht op verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting jegens Zon voor jou.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

4.1 De eigendom van alle door Zon voor jou aan de klant geleverde producten blijft bij Zon voor jou, zolang de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Zon voor jou heeft voldaan en gaat pas dan over op de klant, wanneer de klant al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Zon voor jou is nagekomen.

4.2 Zolang de eigendom van een product niet op de klant is overgegaan, mag deze het product niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot producten verlenen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met het verkrijgen van financiering voor de producten.

4.3 Indien:

 1. a. De klant in staat van faillissement wordt verklaard; of
 2. b. de klant surseance van betaling is verleend; of
 3. c. ten aanzien van de klant de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard; of
 4. d. enig beslag op zijn goederen wordt gelegd, is de klant verplicht om, zolang het eigendom van de geleverde producten aan Zon voor jou toebehoort, Zon voor jou hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslag leggende deurwaarder mee te delen, dat de producten eigendom zijn van Zon voor jou.

4.4 De klant verplicht zich om, zolang het eigendom van geleverde producten aan Zon voor jou behoren, Zon voor jou in te lichten indien hij tot verkoop van de onroerende zaak over gaat, waarop de geleverde producten zich bevinden. Tevens is hij verplicht om de koper mee te delen, dat de producten eigendom zijn van Zon voor jou.

4.5 Als de klant, na ingebrekestelling door Zon voor jou in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Zon voor jou gerechtigd de geleverde producten terug te halen, onverminderd de overige aan Zon voor jou toekomende rechten. Klant verleent Zon voor jou toestemming om de producten te verwijderen en terug te halen. Klant zal Zon voor jou de gelegenheid verschaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking van de producten heeft of kan hebben plaatsgevonden. Verwijdering van de producten geschied voor rekening van de klant. Bij verwijdering van de producten is Zon voor jou niet gehouden de voor het product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen en/of getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.

Artikel 5 Installatie

5.1 De producten worden door de installateur bij de klant geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders aangegeven in de offerte. De installateur kan voorafgaand aan de installatie de plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden inspecteren.

5.2 Vertraging in de aanvang of in de voortzetting van werkzaamheden als gevolg van onvoldoende of niet tijdig getroffen voorzieningen van de zijde van de klant of van andere oorzaken, die tegenover Zon voor jou geacht moeten worden voor het risico van de klant te zijn, komt voor rekening van de klant.

5.3 Indien de installatie van de producten niet door of onder verantwoordelijkheid van Zon voor jou plaatsvindt, komen alle kosten voortvloeiende uit onvoldoende of ondeskundig installatiewerk voor rekening van de klant en is iedere aansprakelijkheid van Zon voor jou te zake uitgesloten.

5.4 De klant zorgt voor eigen rekening en risico dat:
a. het personeel van de installateur, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Zon voor jou dan wel de installateur dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de klant heeft mede gedeeld.
b. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.
c. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.
d. dat tijdig de nodige bouwkundige, mechanische en elektrische voorzieningen worden getroffen, dat aansluitpunten alsmede elektrische stroom, voldoende verwarming en de nodige afsluitbare opslagruimte ter beschikking van Zon voor jou dan wel de installateur gesteld worden en dat alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen worden genomen, die nodig zijn in verband met de installatie van de producten.
e. passende maatregelen worden genomen ter voorkoming van schade aan de andere goederen van letsel aan personen die zou kunnen ontstaan ten gevolge van de uit te voeren werkzaamheden.
f. er geen asbest aanwezig is op de plaats waar de producten worden geplaatst.
g. de voor zover van toepassing, Zon voor jou tijdig kan beschikken over de voor installatie benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door klant in het kader van de uitvoering van de installatie te verschaffen gegevens.

5.5 De klant dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren (voorbereidende) werkzaamheden en/of levering, die niet tot de installatiewerkzaamheden behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door Zon voor jou, c.q. de installateur, geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat zoals omschreven, dient de klant Zon voor jou hiervan tijdig in kennis te stellen.

5.6 Tenzij anders is overeengekomen, zal de klant zich op eigen initiatief vóór ondertekening van de offerte hebben vergewist van de voor de plaatsing van de producten benodigde constructie en draagkracht daarvan en is de klant aansprakelijk jegens Zon voor jou voor alle schade en kosten die Zon voor jou mocht lijden ten gevolge van gebreken in of onvoldoende draagkracht van die constructie.

5.7 Tenzij anders is overeengekomen, zal de klant zich op eigen initiatief vóór ondertekening van de offerte hebben vergewist geen bouwvergunning voor de plaatsing van producten is vereist, dan wel dat een dergelijke bouwvergunning, indien vereist, zal zijn verkregen. Indien blijkt dat de vereiste bouwvergunning wordt geweigerd is de klant aansprakelijk jegens Zon voor jou voor alle schade en gemaakte kosten die Zon voor jou als gevolg hiervan mocht lijden.

5.8 Indien het de klant niet mogelijk is (bijvoorbeeld als gevolg van een niet toereikende dakconstructie, of door het weigeren van een bouwvergunning) de overeenkomst na te komen, dan is de klant aan Zon voor jou een direct opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete verschuldigd ter hoogte van de geleden schade, zowel voor hardware als diensten verleend door Zon voor jou.

5.9 Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
a. onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
b. onjuistheden in de door de klant verlangde of verstrekte informatie over de bestaande constructie en/of werkwijzen;
c. gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking worden gesteld;
d. gebreken aan de (on)roerende goederen waaraan de installatiewerkzaamheden worden verricht.

5.10 Indien tijdens het uitvoeren van de installatiewerkzaamheden door de installateur schade wordt toegebracht aan derden of aan zaken, anders dan gebruikelijke en noodzakelijke schade die samenhangt met de installatie, zal de klant Zon voor jou onverwijld en in ieder geval binnen 2 werkdagen in kennis stellen.

5.11 Zon voor jou spant zich in om de installatie tijdig uit te (doen) voeren. Zon voor jou is echter niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade indien zij er niet in slaagt de installatie uit te (doen) voeren.

5.12 Tenzij anders overeengekomen, zal eventueel nodig hijs- en sleepwerk alsmede hak- en breekwerk, metsel-, timmer-, schilderen en stukadoorswerk en dergelijke steeds afzonderlijk in rekening worden gebracht, voor zover de klant zelf geen zorg draagt voor de uitvoering van de werkzaamheden.

5.13 Meer- en minderwerk, dat wil zeggen door de klant gewenste aanvullingen of wijzigingen van de overeengekomen opdracht, zal in de vorm van debet- of credit nota separaat worden verrekend.

5.14 Na afronding van de installatiewerkzaamheden, zal de installateur met de klant de installatie nalopen en controleren. Bij een correcte installatie, dient de klant een protocol van oplevering te ondertekenen, welk protocol door Zon voor jou ter plaatse wordt verstrekt en ondertekend. Ondertekening van het protocol van oplevering door de klant geldt als een aanvaarding van de installatie.

Artikel 6 Garanties

6.1 Zon voor jou verstrekt op de ingevolge de overeenkomst door haar te leveren producten de garantie zoals door haar leveranciers aan haar wordt verstrekt. De tekst van deze garanties wordt door Zon voor jou aan de klant op verzoek ter beschikking gesteld. In geval van gebreken aan de producten die onder de bedoelde garanties vallen, zal Zon voor jou kosteloos, ter hare keuze, deze gebreken herstellen, doen herstellen of het betrokken product of onderdeel vervangen, mits die gebreken door de klant aan Zon voor jou binnen 2 weken zijn gemeld na constatering. Indien Zon voor jou bij nakoming van haar garantieverplichtingen en/of onderdelen vervangt, mag Zon voor jou de vervangen producten en onderdelen zonder vergoeding tot zich nemen en worden eigendom van Zon voor jou. Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid van Zon voor jou uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van de klant niet aan.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Zon voor jou alleen gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen binnen Nederland.

6.3 De garantie is niet van toepassing indien het gebrek aan het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet Zon voor jou is toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing en het niet vakkundig en regelmatig onderhouden, het aangebracht hebben van veranderingen aan het product of installatie. Waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Zon voor jou zijn verricht en service of aanpassing door een voor het betreffende product niet geautoriseerde reparateur.

6.4 Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, welk is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de klant.
Zon voor jou streeft ernaar hiervan van te voren melding van te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de klant niet van zijn verplichtingen tot het betalen van deze kosten.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

7.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom op alle geleverde producten – waaronder begrepen de offerte, ontwerpen, handleidingen, documentatie, (meet) rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of ander uitingen met betrekking tot producten – berusten bij Zon voor jou, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

7.2 Het is de klant niet toegestaan de producten na het maken, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.3 Zon voor jou verklaart dat, voor zover zij weet, de door haar geleverde producten, mits gebruikt overeenkomstig de bestemming is voorzien, geen inbreuk maken op intellectuele of industriële eigendoms- of andere rechten van derden. Indien niettemin ten nadele van de klant in een tegen de klant ter zake door een derde aangespannen geding, door de Nederlandse rechter in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld dat een door Zon voor jou geleverd product inbreuk maakt op intellectueel of industrieel eigendoms- of andere rechten van derden, zal Zon voor jou uitsluitend gehouden zijn dan ter hare keuze, doch na overleg met de klant, het betrokken product te vervangen door een functioneel gelijkwaardig product, dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht, of een gebruiksrecht ter zake van een opdrachtgever verwerven, dan wel het betrokken product terugnemen tegen betaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen.

Artikel 8 aansprakelijkheid

8.1 Zon voor jou is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.

8.2 De aansprakelijkheid van Zon voor jou jegens de klant, ongeacht of deze gebaseerd is op wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad, is, per gebeurtenis of samenhangende serie van gebeurtenissen die aanleiding gaven tot Zon voor jou ’s aansprakelijkheid, beperkt tot het bedrag van door de klant aan Zon voor jou betaalde prijs.

8.3 Zon voor jou aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor:
a. schade door gebrek of tekortkoming aan producten en/of diensten die door Zon voor jou binnen een redelijke termijn zijn vervangen of hersteld;
b. Indirecte schade of gevolgschade, zoals gederfde omzet en winst, gemiste commerciële kansen o f reputatieschade;
c. schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van Zon voor jou of de installateur op te volgen;
d. schade die is veroorzaakt doordat Zon voor jou gebruik heeft gemaakt van door de klant gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de klant;
c. schade veroorzaakt door storm, hagel, blikseminslag of ander van buitenaf komend onheil.

8.4 De klant vrijwaart Zon voor jou tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verband houdende met de installatie, werking en de aanwezigheid van de producten.

Artikel 9 Overmacht

9.1 In geval van een verhindering van één van beide partijen bij (een deel van) de nakoming van de overeenkomst, welke aan die partij niet kan worden toegerekend, zal de uitvoering van het betreffende deel van de overeenkomst worden opgeschort. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke omstandigheid op de hoogte stellen. Indien de opschorting als bedoeld in dit artikel drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze ten minste drie maanden zal duren, kan elk van beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen met als gevolg dat Zon voor jou niet meer verplicht is te leveren en/of te installeren en de klant geen betalingen behoeft te verrichten, zonder dat partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn. Wanneer ten tijde van zodanige ontbinding reeds een gedeelte van de overeenkomst is nagekomen door Zon voor jou, zal de klant daaraan een evenredige betaling verrichten.

Artikel 10 Beëindiging en ontbinding

10.1 Indien:
a. de klant één van zijn verplichtingen jegens Zon voor jou niet nakomt; of
b. de klant in staat van faillissement wordt verklaard; of
c. de klant surseance van betaling is verleend; of
d. ten aanzien van de klant de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan heeft Zon voor jou het recht, zonder dat ingebrekestelling is vereist, door middel van een schriftelijke verklaring, de overeenkomst geheel of gedeeltelijke buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd alle andere haar wettelijk of contractueel toekomende rechten.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle tussenpartijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Ten aanzien van geschillen is de rechter in Groningen bevoegd, onverkort het bepaalde in de wet.

Versie: 13-05-2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.